ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
Για τον ενδεικτικό υπολογισμό του συνολικού κέρδους και παροχής παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Όφελος Φοροαπαλλαγής*
 
Απόδοση*
 
Συνολικό Κέρδος
 
Εφάπαξ Παροχή
 
*Ενδεικτικά χρησιμοποιείται φορολογικός συντελεστής 23%
*Αναλόγως της φορολογικής εντοπιότητας μπορεί να υπάρξουν επιπλέον οφέλη φοροαπαλλαγής.
**Ενδεικτικά χρησιμοποιείται μέσος όρος αποδόσεων 3%.

Share This

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΝΠΙΔ
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1.     ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018 ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – Κανονισμός ΕΕ 2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ»). Για το κείμενο του Κανονισμού μπορείτε να επιλέξετε την διεύθυνση URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή «ΠΠΠΔ») αφορά στον δικτυακό τόπο (ρητώς εξαιρουμένου του “Portal Ασφαλισμένων”) του Tαμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ -Ν.Π.Ι.Δ.», με έδρα το Παλαιό Φάληρο, Λεωφόρος  Συγγρού αρ. 376, στην Ελλάδα (εφεξής «το Ταμείο»). Το Ταμείο είναι δημιουργός  και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων του παρόντος διαδικτυακού τόπου με όνομα χώρου (domain name):

To Tαμείο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων και των στελεχών του, αλλά και οιωνδήποτε προσώπων επισκέπτονται τον διαδικτυακό του τόπο. Για τον λόγο αυτό έχει εκπονήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, προκειμένου να ενημερώσει τα ανωτέρω πρόσωπα σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των προσωπικών τους δεδομένων.

Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Επιπλέον δικτυακοί τόποι μπορεί να προστεθούν μελλοντικά, για των οποίων τους όρους προστασίας και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Ταμείο.

2.     ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

(Σημ.: Οι ορισμοί ακολουθούν το άρ. 4 του ΓΚΠΔ)

«Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία μέσω της οποίας είναι ταυτοποιήσιμο ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των δεδομένων»).

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εν προκειμένω το Ταμείο.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων»: τα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (στην παρούσα Πολιτική Δεδομένων, Υποκείμενα των Δεδομένων είναι οι χρήστες του δικτυακού τόπου του Ταμείου, οι ασφαλισμένοι, προμηθευτές/συνεργάτες, εργαζόμενοι και όλα εν γένει τα ενδιαφερόμενα μέρη και τρίτα πρόσωπα – επισκέπτες του δικτυακού τόπου).

«Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

3.     ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όταν ο επισκέπτης/ χρήστης επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο του Ταμείου και εφ’ όσον

 • αλληλεπιδρά με αυτόν, ή
 • συμπληρώνει πρότυπες ιστοσελίδες επικοινωνίας (φόρμες)

συλλέγονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 1. Δεδομένα ταυτοποίησης: Όνομα, επώνυμο που συλλέγονται μέσω της πρότυπης σελίδας (φόρμας) επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης που συλλέγεται μέσω των πρότυπων σελίδων (φορμών) δημιουργίας Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη και υπολογισμού παροχών.
 2. Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που συλλέγεται μέσω των πρότυπων σελίδων (φορμών) επικοινωνίας και δημιουργίας Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη.
 3. Φορολογικά Στοιχεία: ΑΦΜ που συλλέγεται μέσω της πρότυπης σελίδας (φόρμας) δημιουργίας Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη, φορολογική εντοπιότητα που συλλέγεται μέσω της πρότυπης σελίδας (φόρμας) υπολογισμού παροχών.
 4. Στοιχεία απαραίτητα για τον υπολογισμό των παροχών: ετήσια εισφορά, έτη παραμονής στο Ταμείο που συλλέγονται μέσω της πρότυπης σελίδας (φόρμας) υπολογισμού παροχών.
 5. Διαπιστευτήρια εισόδου στον Προσωπικό Λογαριασμό Χρήστη στο “Portal Ασφαλισμένων”: Όνομα Χρήστη, κωδικός

Περαιτέρω με αυτοματοποιημένο τρόπο μπορεί να συλλεχθούν πληροφορίες όπως:

 • η διαδικτυακή διεύθυνση του χρήστη (IP address). Η διεύθυνση ΙΡ καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης μέσω της οποίας ο επισκέπτης / χρήστης έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην συνέχεια στον ιστότοπο. Η διεύθυνση ΙΡ και λοιπά στοιχεία που ενδέχεται να συναχθούν μέσω αυτής (επί παραδείγματι η τοποθεσία του χρήστη- σε επίπεδο πόλης) διατηρούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του νόμου,
 • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,
 • οι δικτυακοί τόποι και συνδέσεις τις οποίες επιλέγει o χρήστης (με «κλικ») εντός της σελίδας,
 • οι βασικές πληροφορίες σύνδεσης με τον εξυπηρετητή,
 • οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω λογισμικού όπως “HTML cookies”, “Flash cookies”, “web beacons” και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.

Τέλος, μέσω σχετικής πρότυπης σελίδας (φόρμας) του παρόντος διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής μέλους στο Ταμείο. Η επεξεργασία δεδομένων  στην συγκεκριμένη περίπτωση διέπεται από αντίστοιχους όρους.

4.     ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από το Ταμείο κατατείνουν  στην εκπλήρωση των ακόλουθων σκοπών:

 α) στην εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών του Ταμείου,

β) την παροχή πληροφόρησης αναφορικά με την λειτουργία του Ταμείου και, εν γένει, την προβολή του,

γ) την εξαγωγή στατιστικών αναφορικά με την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Ειδικότερα, τα Προσωπικά Δεδομένα, που συλλέγονται από τον δικτυακό τόπο του Ταμείου και αποθηκεύονται στην οικεία βάση δεδομένων, προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω, δηλαδή για:

 1. Την απόκριση σε αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλονται μέσω των προτύπων ιστοσελίδων επικοινωνίας (φορμών),
 2. να είναι δυνατή η διαχείριση του δικτυακού τόπου και της κάθε μορφής επικοινωνίας.

Για τον υπό (1) σκοπό νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση σύμβασης, η λήψη μέτρων στο προσυμβατικό στάδιο, η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση, η εκπλήρωση των σκοπων των έννομων συμφερόντων του Ταμείου ανάλογα με την φύση του αιτήματος/ερωτήματος που υποβάλλεται.

Για τον σκοπό υπό (2) σκοπό νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας συνιστάμενων στην εύρυθμη λειτουργία του δικτυακού του τόπου και συναφώς στην αρτιότητα της επιγραμμικής (“online”) παρουσίας του.

5.     ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του δικτυακού τόπου του Ταμείου διαβιβάζονται σε συνεργάτες ή / και υπεργολάβους του αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από τον σκοπό της διαβίβασης. Ο κυριότερος αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών είναι:

α)    Η Εταιρεία «Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε.» αποκτά πρόσβαση σε δεδομένα των ασφαλισμένων και, εν γένει, των χρηστών που επισκέπτονται τον δικτυακό τόπο του Ταμείου στο πλαίσιο των εκ μέρους της παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες συνίστανται στην ανάπτυξη,  συντήρηση και φιλοξενία του παρόντος δικτυακού τόπου (εξαιρουμένου του “Portal Ασφαλισμένων”). Η εν λόγω  Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του Ταμείου (Εκτελούσα την Επεξεργασία, κατά την έννοια του άρ. 4 στ. 8 του ΓΚΠΔ) βάσει  σύμβασης που έχει συναφθεί με αυτό, παρέχοντας επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε οι επεξεργασίες που διενεργούν να πληρούν τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και της συναφούς νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 Προσωπικά δεδομένα των χρηστών τα οποία συλλέγονται μέσω των προτύπων σελίδων (φορμών) του παρόντος δικτυακού τόπου ενδέχεται, ανάλογα με την φύση του εκάστοτε υποβληθέντος αιτήματος/ερωτήματος, να διαβιβάζονται σε εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη.

6.     ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Για την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου έχουν οριστεί αρμόδια στελέχη του Ταμείου, που δεσμεύονται για την τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, παράλληλα απαγορεύεται η πρόσβαση άνευ εξουσιοδότησης. Επίσης, οι Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό του Ταμείου έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά να τηρούν εχεμύθεια, να μην διαβιβάζουν σε τρίτους προσωπικά δεδομένα χωρίς την άδεια του Ταμείου, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Το Ταμείο δεν θα διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό αν δεν πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις των Άρθρων 44 επ. του ΓΚΠΔ.

Ενδέχεται εντός του δικτυακού τόπου να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που επιτρέπουν τον διαμοιρασμό των δράσεων των χρηστών εντός της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων πρόσθετων/εργαλείων επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους των χρηστών ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχουν οι ίδιοι καθορίσει στο προσωπικό τους προφίλ. Παρακαλούνται οι χρήστες / επισκέπτες να ανατρέξουν στις πολιτικές απορρήτου των επιμέρους υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς αυτές χειρίζονται τα δεδομένα τους.

7.     ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η οποιαδήποτε μεταφορά ή διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των Υποκειμένων των δεδομένων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων και τα δεδομένα μεταφέρονται κρυπτογραφημένα.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές (servers) του Ταμείου που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του. Ειδικά τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές (servers) παρόχων στην Ελλάδα.

8.     ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Ταμείο  ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συμμορφούμενο πλήρως με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, ικανοποιεί και διευκολύνει την άσκηση των κάτωθι προβλεπόμενων δικαιωμάτων των Υποκειμένων:

8.1.   Δικαίωμα πρόσβασης

Τα Υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν, ανά πάσα στιγμή, ενημέρωση από το Ταμείο για το εάν επεξεργάζεται προσωπικά τους δεδομένα και, σε καταφατική περίπτωση, να ζητήσουν να ενημερωθούν για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, σε ποιους τα διαβιβάζει, πόσο διάστημα τα αποθηκεύει, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, θα δίδεται στα Υποκείμενα πρόσβαση στα εν λόγω προσωπικά δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

8.2.   Δικαίωμα διόρθωσης

Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από το Ταμείο, την διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Επίσης, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. Περαιτέρω, το Ταμείο αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει κάθε διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε αποδέκτη, στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Το Ταμείο αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το Υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον ζητηθεί.

8.3.   Δικαίωμα διαγραφής

Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το Ταμείο την διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας και υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 17 ΓΚΠΔ.

8.4.   Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Το Υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να ζητήσει από το Ταμείο τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιοριστεί, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά μόνον εφ’ όσον ισχύουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

8.5.   Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων

Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 20 ΓΚΠΔ να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και τα οποία έχει παράσχει στο Ταμείο σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.

8.6.   Δικαίωμα εναντίωσης

Το Υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 21 ΓΚΠΔ. Μόλις ασκηθεί το δικαίωμα εναντίωσης, τα προσωπικά δεδομένα δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία, εκτός εάν αποδεικνύεται η ύπαρξη νόμιμων και επιτακτικών λόγων για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του Υποκειμένου των δεδομένων ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Το Ταμείο   εγγυάται ότι, εάν το Υποκείμενο των δεδομένων εναντιωθεί στην επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν, δεν θα υποβάλλει πλέον τα εν λόγω δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν αποδείξει ότι συντρέχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων και δικαιωμάτων του Υποκειμένου των δεδομένων.

8.7.   Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Το Ταμείο δεν προβαίνει στην παρούσα χρονική περίοδο σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων. Σε κάθε όμως περίπτωση και εφόσον στο μέλλον αποφασίσει να προχωρήσει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, το Υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, όταν η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζουν σημαντικά.

9.     Ικανοποίηση των δικαιωμάτων

Συνολικά το Ταμείο διασφαλίζει ότι:

 1. Υφίστανται διαδικασίες που επιτρέπουν την ευχερή άσκηση των δικαιωμάτων των Υποκειμένων των δεδομένων, ώστε να εκκινούν αμέσως όλες οι απαιτούμενες ενέργειες.
 2. Θα απαντήσει σε αίτημα που θα υποβληθεί από το Υποκείμενο των δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως όχι σε απώτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών χρόνο. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ικανοποιήσει κάποιο ασκηθέν από το Υποκείμενο των δεδομένων δικαίωμα, το Ταμείο θα διασφαλίζει ότι παρέχεται ειδική, επαρκής και πλήρης αιτιολόγηση.
 3. Εκτός των περιπτώσεων προδήλως αβασίμων ή υπερβολικών αιτημάτων, όλες οι ενέργειες που θα αφορούν θέματα ικανοποίησης δικαιωμάτων των Υποκειμένων των δεδομένων θα πραγματοποιούνται άνευ ανταλλάγματος ( δωρεάν) για τα Υποκείμενα.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τα Υποκείμενα μπορούν να υποβάλλουν γραπτό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σε περίπτωση που τα Υποκείμενα των δεδομένων θεωρούν ότι η επεξεργασία των Προσωπικών τους δεδομένων τους παραβιάζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

10. Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής

To Tαμείο διατηρεί το δικαίωμα, όταν το κρίνει σκόπιμο, να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και να αναρτά την τροποποίηση αυτή στον παρόντα δικτυακό τόπο. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει αμέσως μόλις οι τροποποιήσεις τους αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του Ταμείου.  Συνιστάται στους χρήστες να συμβουλεύονται την παρούσα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να είναι βέβαιοι ότι γνωρίζουν την πιο πρόσφατη έκδοσή της.

11. Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε ερώτημα σε σχέση με την παρούσα Πολιτική, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ταμείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..