ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
Για τον ενδεικτικό υπολογισμό του συνολικού κέρδους και παροχής παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Όφελος Φοροαπαλλαγής*
 
Απόδοση*
 
Συνολικό Κέρδος
 
Εφάπαξ Παροχή
 
*Ενδεικτικά χρησιμοποιείται φορολογικός συντελεστής 23%
*Αναλόγως της φορολογικής εντοπιότητας μπορεί να υπάρξουν επιπλέον οφέλη φοροαπαλλαγής.
**Ενδεικτικά χρησιμοποιείται μέσος όρος αποδόσεων 3%.

Share This

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΝΠΙΔ
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

και Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους, με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ) και τη συναφή ελληνική νομοθεσία.

Το Ταμείο δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων και των εργαζομένων του. Είναι αφοσιωμένο στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας των πληροφοριών που του παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο στόχος του Ταμείου είναι να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και παροχή των υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τις προσωπικές πληροφορίες / δεδομένα των ασφαλισμένων και των εργαζομένων του σύμφωνα με τις επιταγές του ΓΚΠΔ.

Ως μέρος αυτής της θεμελιώδους υποχρέωσης, το Ταμείο έχει δεσμευτεί να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες / δεδομένα που έχουν συλλεγεί με νόμιμο τρόπο όπως αυτός ορίζεται στο Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό ή/και μετά από απόφαση Δ.Σ. του Ταμείου. Το Ταμείο συλλέγει, αποκλειστικά στα πλαίσια της εκπλήρωσης του σκοπού του, μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παραχωρούνται οικειοθελώς από τους ασφαλισμένους, έτσι ώστε να μπορεί να παρέχει σ’ αυτούς πληροφόρηση ή/και υπηρεσίες σχετικά με την ασφάλιση τους.

Οι πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ταμείου περιγράφονται παρακάτω, καθώς και σε ξεχωριστές ανακοινώσεις που παρέχονται κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα του. Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζεται, καλύπτει όλους τους κλάδους ασφάλισης και δραστηριότητες του Ταμείου καθώς και τους εργαζομένους του.
Παρακαλούνται οι ασφαλισμένοι όπως μελετήσουν την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «η Δήλωση») προκειμένου να λάβουν γνώση σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγονται, αρχικά μέσω της εγγραφής τους στο Ταμείο, καθώς και τον τρόπο που αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται, διαβιβάζονται και προστατεύονται οι πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει το Ταμείο καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου του σε αυτό.

Η ασφάλιση στο Ταμείο συνεπάγεται ότι ο ασφαλισμένος δίδει τη συγκατάθεσή του, αποδέχεται και συναινεί με τις πρακτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

1. Συλλογή και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων

1.1 Το είδος των Προσωπικών Δεδομένων προς συλλογή.

Tα Προσωπικά Δεδομένα των ασφαλισμένων λαμβάνονται – συλλέγονται από το Ταμείο, αρχικά με την συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης εγγραφής μέλους (εφεξής «Αίτηση») κα των απαιτούμενων δικαιολογητικών των φυσικών προσώπων. Συμπληρωματικά δεδομένα των φυσικών προσώπων, είτε προσωπικού χαρακτήρα είτε ασφαλιστικής φύσεως, δύναται να συλλεχθούν επίσης και κατά την υποβολή επιπρόσθετων ειδών αιτήσεων όπως: αίτησης μεταβολής εισφοράς, αίτησης επικαιροποίησης / διόρθωσης στοιχείων, αίτησης αποζημίωσης καθώς και αίτησης διαγραφής του ασφαλισμένου.

Στα σχετικά έγγραφα αιτήσεων, γίνεται σαφής ενημέρωση των φυσικών προσώπων και Υποκειμένων των δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ότι πρόκειται να συλλεχθούν και να υποστούν επεξεργασία τα προσωπικά τους δεδομένα που υποβάλλονται με την ως άνω διαδικασία και είναι τα ακόλουθα:

 • Δεδομένα Ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο,

 • Δεδομένα Επικοινωνίας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου,

 • Δεδομένα Κοινωνικής Ασφάλισης: Κύριος Φορέας Ασφάλισης, ΑΜΚΑ,

 • Δεδομένα Εργασίας: υπηρεσία απασχόλησης, στοιχεία μισθοδοσίας,

 • Δεδομένα Πληρωμής: αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, είτε για τη μέσω αυτών εξόφληση των εισφορών ή και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων των ασφαλισμένων προς το Ταμείο, είτε για την πίστωση σε αυτούς ποσών ασφαλιστικών αποζημιώσεων ή άλλων αποδοτέων σε αυτούς ποσών π.χ. παροχών από το Ταμείο.

 • Δεδομένα απαραίτητα για την ενδεχόμενη εκτίμηση της ένταξης του φυσικού προσώπου στο Ταμείο και διαχείρισης του ασφαλιστικού του βίου: Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να τίθενται υπό επεξεργασία δεδομένα περιουσιακής κατάστασης ή περιουσιακών στοιχείων ή επενδυτικών ή αποταμιευτικών στόχων ή ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων, όπως δεδομένα υγείας ή δεδομένα περίθαλψης ή φαρμακευτικής αγωγής,

 • Δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό της κατά περίπτωση ασφαλιστικής αποζημίωσης.
  Τόσο με την εγγραφή όσο και με την υποβολή όλων των ειδών αιτήσεων μέσω των οποίων παραχωρούνται προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων στο Ταμείο, δηλώνουν ρητώς και ειδικώς ότι συναινούν στη χρήση αυτών των δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση.

Διευκρινίζεται ότι, τα προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

1.2 Η νομιμοποιητική βάση για τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων.

Το Ταμείο γενικά συλλέγει μόνον προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να εκτελεστεί / λειτουργήσει η ασφαλιστική σύμβαση/σχέση και να ικανοποιηθούν τα αιτήματά των ασφαλισμένων και να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή διαχείριση του ασφαλιστικού βίου των ασφαλισμένων καθόλη τη διάρκεια της παραμονής τους σε αυτό.
Ο ΓΚΠΔ επιτρέπει στο Ταμείο να προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εφόσον έχει την νόμιμη βάση να προχωρήσει σε αυτή την πράξη. Επιπρόσθετα απαιτείται να γνωστοποιούνται στους ασφαλισμένους οι λόγοι αυτοί της επεξεργασίας. Ως αποτέλεσμα, όταν διενεργείται επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων, αυτή θα στηρίζεται σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις επεξεργασίας:

 1. Διαχείριση ασφαλιστικού βίου: αυτό συμβαίνει όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων είναι απαραίτητη από την ασφαλιστική σχέση / σύμβαση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τόσο των ασφαλισμένων όσο και του Ταμείου προς αυτούς, που προκύπτουν καθόλη τη διάρκεια της παραμονή τους στο Ταμείο.

 2. Νομική υποχρέωση: αυτό συμβαίνει λόγω της υποχρέωσης του Ταμείου να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων ώστε να παρέχει εκ του νόμου πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα ή φορολογικές αρχές.

 3. Έννομο συμφέρον: ενδέχεται να γίνει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων όταν το Ταμείο έχει υπέρτερο έννομο συμφέρον κατά την εκτέλεση μίας σύννομης δραστηριότητας ούτως ώστε να διασφαλίσει την συνέχεια της δραστηριότητας αυτής όπως π.χ. οι δικαστικές διεκδικήσεις ή η είσπραξη οφειλών.

 4. Η συγκατάθεση των ασφαλισμένων: ενδέχεται περιστασιακά να ζητηθεί από το Ταμείο ειδική άδεια για επεξεργασία κάποιων προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων, η οποία θα γίνει μόνο με αυτόν τον τρόπο, εάν υφίσταται σχετική συγκατάθεση των ασφαλισμένων προς αυτό. Μπορεί ο εκάστοτε ασφαλισμένος να αποσύρει την συναίνεση του οποτεδήποτε, επικοινωνώντας με το Ταμείο στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ειδικότερα, το Ταμείο συλλέγει τις αναγκαίες ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων μόνο όταν οι εν λόγω ασφαλισμένοι αποκαλύπτουν οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα ή όταν αυτά τα δεδομένα απαιτούνται ή η συλλογή τους επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Η έννοια των ειδικών κατηγοριών δεδομένων περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα που αφορούν που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή σχετικά μέτρα ασφάλειας.
Συμβουλεύουμε τους ασφαλισμένους να παραχωρούν μόνο τα απαιτούμενα και απολύτως απαραίτητα δεδομένα στο Ταμείο και μόνο σε περίπτωση που δια της παρούσας συναινούν στη χρήση από το Ταμείο αυτών των δεδομένων για τους νόμιμους ασφαλιστικούς σκοπούς του Ταμείου και εφ’ όσον αποδέχονται τη διαβίβαση και αποθήκευση αυτών των δεδομένων στα ηλεκτρονικά μέσα του Ταμείου. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το αν η παραχώρηση προσωπικών δεδομένων προς το Ταμείο είναι, ή θα μπορούσε να είναι, απαραίτητη ή κατάλληλη για ορισμένους σκοπούς, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν με την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ταμείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

1.3 Από πού και πώς συλλέγονται τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων.
Τα προσωπικά δεδομένα, περιλαμβανομένων των τυχόν ειδικών κατηγοριών δεδομένων που συλλέγονται για την αξιολόγηση της Αίτησης, προσκομίζονται με τους εξής τρόπους:

Από τον Αιτούντα-Υποκείμενο των Δεδομένων: χειρόγραφα και με απευθείας φυσική παρουσία του στις εγκαταστάσεις του Ταμείου ή με fax ή ταχυδρομικώς προς το Ταμείο ή με αποστολή email στο οποίο θα επισυνάπτεται η εκάστοτε σχετική ενυπόγραφη αίτηση ή εναλλακτικά αυτοματοποιημένα με ηλεκτρονική υποβολή αίτησης από ειδική πλατφόρμα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ταμείου. Ειδικότερα, σχετικά με την αυτοματοποιημένη διαδικασία σημειώνεται ότι, σε μερικές περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα του Ταμείου τεχνολογίες όπως πχ. cookies για τη συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες κατηγορίες δεδομένων όταν επισκέπτονται διαδικτυακά το Ταμείο φυσικά πρόσωπα και αυτό γνωστοποιείται μέσω του προγράμματος φυλλομετρητή (browser) στους ενδιαφερόμενους
Από τον, Εργοδότη του Αιτούντα-Υποκείμενο των Δεδομένων: δηλαδή τον Φορέα ή την Εταιρεία στον οποίο απασχολείται το Υποκείμενο των Δεδομένων.

1.3.1 Διευθύνσεις IP

Η διεύθυνση IP αποτελεί αριθμό που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ασφαλισμένου κάθε φορά που αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας για διάγνωση σφαλμάτων των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική ανωνυμοποιημένη στατιστική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί στατιστική ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του ιστοτόπου χωρίς σύνδεση με συγκεκριμένο ταυτοποημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

1.3.2 Cookies

Ενδέχεται να αποστέλλονται / εγκαθίστανται προγράμματα τύπου cookies στον υπολογιστή του ασφαλισμένου ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή του με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, κάθε φορά που επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Ταμείου και αυτό γνωστοποιείται μέσω του προγράμματος φυλλομετρητή (browser) στους ενδιαφερόμενους.

Αυτό επιτρέπει στην ιστοσελίδα να αναγνωρίζει τον υπολογιστή ή τη συσκευή του και να εξυπηρετεί περισσότερους σκοπούς, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης του κάθε ατόμου. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου. Η χρήση των cookies δεν επιτρέπει την πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή του ασφαλισμένου.

Επιπλέον, τα cookies απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας καθώς επίσης βοηθούν να έχει το Ταμείο εικόνα σχετικά με την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών.

Στην ιστοσελίδα, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό πλαίσιο (banner) το οποίο θα απαιτεί τη συγκατάθεσή του ασφαλισμένου / επισκέπτη για τη συλλογή των cookies και θα δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο /επισκέπτη να πληροφορηθεί αναλυτικά για τους όρους χρήσης αυτών. Η απάντηση του ασφαλισμένου θα αποθηκευτεί σε ένα cookie και θα ισχύει για μια περίοδο 90 ημερών.

Ωστόσο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αν δεν αποδεχθεί τα cookies, δεν θα είναι σε θέση να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Ταμείου και να γνωρίσει πλήρως τα χαρακτηριστικά του ιστοτόπου με αποτέλεσμα η ιστοσελίδα να μη μπορεί να λειτουργήσει κανονικά.

Σημειωτέον ότι, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browser) δέχονται αυτόματα τα cookies. Εάν παρόλα αυτά, επιθυμεί ο ασφαλισμένος να ανακαλέσει την επιλογή του, μπορεί σαφώς να επιλέξει να μην αποδεχτεί τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής του (επιλογή που βρίσκεται συχνά στο μενού Εργαλείων ή Προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησής του) από όπου μπορεί να διαγράψει τα cookies από τη συσκευή του οποτεδήποτε.

Δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies;

Για παράδειγμα, στον Chrome, μπορείτε να κάνετε κλικ στο μενού του Chrome και στη συνέχεια να επιλέξετε Settings/ Privacy/ Content Settings και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

2. Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει το Ταμείο με την Αίτηση, καθώς και αυτά που θα συλλεχθούν κατά τη υποβολή συμπληρωματικών αιτήσεων όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω στο παράρτημα 1.1, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από το ίδιο ή/και από την εταιρεία με την επωνυμία Prudential Informatics PC που εκτελεί την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, για τους κάτωθι σκοπούς:

 • Την εξέταση της Αίτησης, την ταυτοποίησή του ασφαλισμένου και την ένταξή του στο Ταμείο,

 • Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ταμείου προς τον ασφαλισμένο, που απορρέουν από την ασφαλιστική σχέση, την ομαλή λειτουργία του Ταμείου σχετικά με τη λήψη των εισφορών καθώς και καταβολή παροχών στον ασφαλισμένο, την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του ασφαλισμένου μέσω της περιοχής μελών αλλά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ορίζει το Ταμείο για θέματα της μεταξύ τους ασφαλιστικής σχέσης.

 • Την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης εξυπηρέτησης, εξασφαλίζοντας την αμεσότητα και την ποιότητα στη διαχείριση των αιτημάτων των ασφαλισμένων.

 • Τη μη προσωποποιημένη / ανωνυμοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων για στατιστικούς και αναλογιστικούς σκοπούς.

 • Τη συμμόρφωση του Ταμείου σε υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και την πρόληψη και καταπολέμηση του αδικήματος της απάτης κατά του Ταμείου και των συνδεδεμένων με αυτήν Προμηθευτών και Συνεργατών Προμηθευτών παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών.

 • Για την πρόληψη της απάτης, ενδέχεται να γίνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων ή και μεθόδων επεξεργασίας των ανωνυμοποιημένων προσωπικών δεδομένων.


3. Χρόνος διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων.

Σε περίπτωση ασφάλισης των Υποκειμένων των Δεδομένων, το Ταμείο θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη του ασφαλιστικού βίου, με οποιονδήποτε από τους τρόπους που η λήξη αυτή ορίζεται στο Καταστατικό του Ταμείου. Σε περίπτωση μη ένταξης ασφαλισμένων στο Ταμείο εφόσον δεν πληρούνται τα κριτήρια όπως αυτά ορίζονται στο Καταστατικό, τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται για ένα (1) έτος από την απόρριψη της σχετικής αίτησης εγγραφής. Εφόσον ο νόμος ή οι κανονιστικές πράξεις υποχρεώνουν το Ταμείο σε τήρηση των προσωπικών δεδομένων για διάστημα μεγαλύτερο των προαναφερομένων, τα χρονικά διαστήματα διατήρησης θα παρατείνονται ανάλογα.

Τέλος, εάν μέχρι τη λήξη του χρόνου αυτού βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με το Ταμείο που αφορούν κάποιον ασφαλισμένο άμεσα ή έμμεσα, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων που τηρούνται από αυτό, παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Τα έγγραφα τα οποία φέρουν υπογραφή (-ές) των Υποκειμένων ή αφορούν σε συνοδευτικά δικαιολογητικά αυτών, στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονική ψηφιακή μορφή.
Μετά την πάροδο των ανωτέρω διαστημάτων, τα προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων θα καταστρέφονται με την προϋπόθεση η ενέργεια αυτή να μην παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία του Ταμείου στο σύνολο του.

4. Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων.

 1. Τα Διοικητικά όργανα και οι απασχολούμενοι στο Ταμείο, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων με σκοπό τηνορθή και απρόσκοπτη διαχείριση της ασφάλισης ζωής των ασφαλισμένων.

 2. Η εξουσιοδοτημένη από το Ταμείο εταιρεία Prudential Informatics PCκαθώς και κάθε τυχόν Προμηθευτές ή/και Συνεργάτες Προμηθευτή και κάθε Εκτελών την Επεξεργασία που έχουν αναλάβει την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των ασφαλισμένων για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Ταμείου (για λογαριασμό του), υπό τον όρο πάντα, της τήρησης του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας. Σημειωτέον ότι διαβιβάζονται σε αυτούς προσωπικά δεδομένα μόνο όταν αυτοί ανταποκρίνονται στα αυστηρά μας πρότυπα επεξεργασίας δεδομένων και ασφαλείας.

 3. Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εφόσον υπάρχει σχετικό έννομο συμφέρον.

 4. Σε περιπτώσεις, είτε προάσπισης των δικαιωμάτων του Ταμείου, είτε όταν προβλέπεται από διατάξεις νόμου ή αποφάσεις, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, άλλων Ανεξάρτητων Αρχών, ή Εποπτικών Αρχών είτε για τη διεξαγωγή ελέγχων ή συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων μπορούν να μεταβιβαστούν, σε δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, φορείς του Δημοσίου, όπως και σε λειτουργούς αυτών. Οποιαδήποτε, κατά τα ανωτέρω, πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται στο μέτρο του εκάστοτε αναγκαίου για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Σε κάθε διαβίβαση το Ταμείο λαμβάνει πάντα κάθε κατάλληλο και τεχνικό / οργανωτικό μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

Το Ταμείο και η εταιρεία Prudential Informatics PC καθώς και κάθε τυχόν Προμηθευτής ή/και Συνεργάτης Προμηθευτή μπορεί πέρα της αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων στις εγκαταστάσεις τους, να αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα εντός ή εκτός του ΕΟΧ (πχ. χρήση υπηρεσιών Cloud). Εάν αυτό συμβεί, τα προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων θα συνεχίσουν να προστατεύονται από τους όρους προστασίας δεδομένων του ΓΚΠΔ που διέπουν την χρήση τέτοιων υπηρεσιών.

Με το να παρέχουν προσωπικά δεδομένα, οι επισκέπτες συναινούν στη μεταφορά αυτή σε υπηρεσίες Cloud που μπορεί να σημαίνει την αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (αλλά εντός ΕΕ).

Επίσης, το Ταμείο δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που του παρέχονται από τους ασφαλισμένους σε οποιουσδήποτε τρίτους, για δική τους απευθείας χρήση για προωθητικούς σκοπούς (marketing).

5. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων.

Το Ταμείο εφαρμόζει τα κατάλληλα εκείνα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ένα επίπεδο ασφαλείας κατάλληλο για την αντιμετώπιση του κινδύνου και να παρέχει την καλύτερη δυνατή προστασία των δεδομένων των Υποκειμένων. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιούνται τελευταίας τεχνολογίας μέτρα προστασίας, καθώς επίσης και εξελιγμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Στο κομμάτι της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου του Ταμείου, τα προσωπικά στοιχεία των φυσικών προσώπων που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και το Ταμείο χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατεύσει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή. Εντούτοις, αν και το Ταμείο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθούν τα ανωτέρω στοιχεία, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι ως άνω τεχνολογίες και διαδικασίες δεν θα προσβληθούν ποτέ και κατά οποιοδήποτε τρόπο.

Προς τούτο, εάν υποπέσει στην αντίληψή οποιουδήποτε επισκέπτη / χρήστη οποιαδήποτε παράνομη, κακόβουλη, μη ενδεδειγμένη ή αθέμιτη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, οφείλει να γνωστοποιήσει το γεγονός άμεσα στο Ταμείο.

6. Δικαιώματα Υποκειμένων των Δεδομένων και πώς μπορούν να τα ασκήσουν.

Κάθε ασφαλισμένος στο Ταμείο εφόσον αποδέχεται του όρους του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ταμείου έχει σύμφωνα με τα αρ. 12 έως 23 του ΓΚΠΔ τα παρακάτω δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά του δεδομένα:

 1. Δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης σχετικά με την προέλευση, τρόπο και σκοπό επεξεργασίας τους, αποθήκευση τους.

 2. Δικαίωμα συμπλήρωσης ή/και διόρθωσης εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή,

 3. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων ή και άρνησης-αντίρρησης οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία αυτών. Η ικανοποίηση ωστόσο τέτοιων αιτημάτων, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ένταξη και την ύπαρξη ασφάλισης στο Ταμείο, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε διακοπή της συμβατικής σχέσης του υποκειμένου με το Ταμείο καθώς με αυτό τον τρόπο παρεμποδίζονται σημαντικές λειτουργίες του Ταμείου πχ. η δημιουργία μητρώου όπως ορίζεται στο Καταστατικό.

 4. Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη), εφόσον είτε έχει παρέλθει ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησής τους, είτε πρόκειται για δεδομένα που δεν δυσχεραίνουν τις λειτουργίες και τους σκοπούς του Ταμείου βάσει του Καταστατικού. Έχετε όμως υπ’ όψιν ότι και σε αυτές τις περιπτώσεις κάποια ελάχιστα και αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν την ενημέρωση, συγκατάθεση και άρση της συγκατάθεσης από εσάς θα παραμένουν ως πληροφορίες στα αρχεία μας προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων σας από τον Ταμείο

 5. Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, δηλαδή να λαμβάνουν τα δεδομένα σε μορφότυπο τέτοιο που να υποστηρίζει την μεταφορά τους σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (δηλ. άλλο Ταμείο).

 6. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον αμφισβητείτε την ορθή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΤΑΜΕΙΟ στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλέφωνο 2109474000 εσωτ.316 για να σας παράσχουμε τις αναγκαίες διευκρινίσεις. Αν παρόλα αυτά εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι πραγματοποιήθηκε μη σύννομη χρήση των δεδομένων σας έχετε δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).


7. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή θέμα σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από το Ταμείο των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

8. Διαβίβαση στοιχείων σε άλλη χώρα της Ε.Ε.:

Το Ταμείο, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα από τον ασφαλισμένο για μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του σε Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο της συμμόρφωσής του με το άρθρο 7 παρ. 11 του Νόμου 3029/2002, ενδέχεται να προβεί σε διαβίβαση προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου απευθείας σε αντίστοιχους φορείς ασφάλισης.

Ενόψει της επικείμενης θέσεως σε ισχύ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων με την ανάγνωση της παρούσας δηλώνετε ρητώς και ειδικώς την συγκατάθεση σας για την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας για τους ανωτέρω σκοπούς ενημέρωσής σας. Η συγκατάθεση σας αυτή θα ισχύει μέχρι (και αν) εσείς να την ανακαλέσετε ή μέχρι να μας ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή fax στο 2109480995 και χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας πριν από την ανάκλησή της. Έχετε όμως υπ’ όψιν ότι και σε αυτές τις περιπτώσεις κάποια ελάχιστα και αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν την ενημέρωση, συγκατάθεση και άρση της συγκατάθεσης από εσάς θα παραμένουν ως πληροφορίες στα αρχεία μας προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων σας από το Ταμείο μας.