ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
Για τον ενδεικτικό υπολογισμό του συνολικού κέρδους και παροχής παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Όφελος Φοροαπαλλαγής*
 
Απόδοση*
 
Συνολικό Κέρδος
 
Εφάπαξ Παροχή
 
*Ενδεικτικά χρησιμοποιείται φορολογικός συντελεστής 23%
*Αναλόγως της φορολογικής εντοπιότητας μπορεί να υπάρξουν επιπλέον οφέλη φοροαπαλλαγής.
**Ενδεικτικά χρησιμοποιείται μέσος όρος αποδόσεων 3%.

Share This

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΝΠΙΔ
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
tmea Diagrafi Melous 1800x240

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Ταμείου, στο άρθρο 6, η ιδιότητα του ασφαλισμένου χάνεται στις εξής περιπτώσεις:

  • Ο ασφαλισμένος ζητάει τη διαγραφή του από το T.E.A., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 παρ.10 (ν. 3029/2002) όπως εκάστοτε ισχύει.

  • Όταν παρέλθει ένα έτος από τη λήξη της σύμβασης παροχής θαλάσσιας υπηρεσίας του ασφαλισμένου σε εταιρεία του Ομίλου (ένα έτος από την τελευταία ναυτολόγηση) χωρίς να υπάρξει ανανέωσή της. Στην περίπτωση αυτή η ιδιότητα του ασφαλισμένου δύναται να διατηρηθεί για ένα ακόμα έτος κατόπιν έγγραφης αίτησης του ασφαλισμένου και αιτιολογημένης αποδοχής της από το Δ.Σ. του Ταμείου.

  • Ο ασφαλισμένος μεταφέρει τα δικαιώματά του σε άλλο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχει ενημερώσει για τη διαγραφή του από το Ταμείο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 7 (ν.3029/2002), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  • Ο ασφαλισμένος παραιτείται ή απολύεται ή συνταξιοδοτείται ή παύει να είναι Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος του Δ.Σ. ή να παρέχει υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο στην εργοδότρια εταιρεία ή σε άλλη εταιρεία του Ομίλου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού.

  • Ο ασφαλισμένος αποβάλλεται ή διαγράφεται, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, και ιδίως στις περιπτώσεις που:
Στερηθεί μίας αναγκαίας, κατά το νόμο ή το παρόν Καταστατικό και τους σχετικούς κανονισμούς που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή αυτού, προϋπόθεσης για την απόκτηση ή τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους.                 
Προκαλεί με δόλο τον ασφαλιστικό κίνδυνο.
Παραβιάζει το καθήκον εχεμύθειας, σε σχέση με τις απόρρητες πληροφορίες που αφορούν το Ταμείου ή τις Εργοδότριες Εταιρείες, θέτοντας σε κίνδυνο την υπόσταση, τη φήμη ή την εύρυθμη λειτουργία τους
Προβαίνει σε κλοπή, υπεξαίρεση ή δωροδοκία σε βάρος Ταμείου.
Παραπλανά το Ταμείο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχές από το παρόν Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.
Οφείλει ασφαλιστικές εισφορές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, παρότι έχει οχληθεί εγγράφως προς τούτο από το Ταμείο και δεν έχει ζητήσει παράταση αποπληρωμής ή τμηματική καταβολή της οφειλής
Σε περίπτωση καταβολής της εφάπαξ παροχής. Στην περίπτωση αυτή απόλλυται και η ιδιότητα του μέλους.
Σε περίπτωση θανάτου.

Για τη διαγραφή του ασφαλισμένου εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, η οποία διαπιστώνει την απώλεια της ιδιότητας και ορίζει την ημερομηνία κατά την οποία έχει επέλθει το γεγονός αυτό. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης από Φορέα Κύριας Ασφάλισης, παρέχεται το δικαίωμα παραμονής στην ασφάλιση του Ταμείου (προαιρετική συνέχιση ασφάλισης) μετά από γραπτό αίτημα του ενδιαφερόμενου, το οποίο θα πρέπει να εγκρίνει το Δ.Σ. του Ταμείου.

Αφού λάβει την έγκριση από το Δ.Σ. του Ταμείου για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής του στο Ταμείο, ο/η ασφαλισμένος/η αναλαμβάνει την καταβολή των εισφορών του/ης, τακτικών ή εκτάκτων, χωρίς να προβλέπονται αντίστοιχες τακτικές ή έκτακτες εισφορές εργοδότη.