ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
Για τον ενδεικτικό υπολογισμό του συνολικού κέρδους και παροχής παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Όφελος Φοροαπαλλαγής*
 
Απόδοση*
 
Συνολικό Κέρδος
 
Εφάπαξ Παροχή
 
*Ενδεικτικά χρησιμοποιείται φορολογικός συντελεστής 23%
*Αναλόγως της φορολογικής εντοπιότητας μπορεί να υπάρξουν επιπλέον οφέλη φοροαπαλλαγής.
**Ενδεικτικά χρησιμοποιείται μέσος όρος αποδόσεων 3%.

Share This

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΝΠΙΔ
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
tmea Image Page Eispraksi kai Paroxes 1800x385

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Ταμείου, άρθρο 21, ο κλάδος Εφάπαξ εφαρμόζει κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένης εισφοράς.

Βάσει του Καταστατικού (άρθρο 25), κάθε ασφαλισμένος του Ταμείου δικαιούται να λάβει την εφάπαξ παροχή, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οποιαδήποτε από τις εξής προϋποθέσεις:

Eispraksi k Paroxes Proupotheseis

Σε περίπτωση θανάτου, η παροχή αποδίδεται στους δικαιούχους όπως αυτοί έχουν οριστεί από τον ασφαλισμένο. 


Ποσό Εφάπαξ Παροχής

Εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, και κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης (κατεβάστε το έντυπο εδώ) τα μέλη μπορούν να εισπράξουν εφάπαξ παροχή ίση με το κεφάλαιο που έχει σωρευθεί στον ατομικό λογαριασμό τους από τις τακτικές και έκτακτες εισφορές των ιδίων και της εργοδότριας εταιρείας, καθώς και τις συσσωρευμένες αποδόσεις των κεφαλαίων τους έως την ημέρα κατάθεσης της αίτησης για λήψη της παροχής.

Εναλλακτικά μπορούν να συνεχίσουν την παραμονή τους στο Τ.Ε.Α. (μέλη βάσει Καταστατικού) και να αποχωρήσουν – εισπράξουν το εφάπαξ, όποτε το επιθυμούν.

Σε περίπτωση διαγραφής του ασφαλισμένου πριν τη συμπλήρωση κάποιας από τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος, όπως περιγράφονται παραπάνω, που οφείλεται:

  • Είτε σε Διαγραφή του ασφαλισμένου από το T.E.A. (άρθρο 7, παρ.10 - ν. 3029/2002 όπως εκάστοτε ισχύει (οικειοθελής διαγραφή από το Ταμείο - άρθρο 6 παρ.1 α)

  • ή σε Οικειοθελή Αποχώρηση του ασφαλισμένου (δηλ. παραίτηση) από την εργασία του σε εταιρεία του Ομίλου και κατά συνέπεια της διαγραφής του από το Ταμείο τότε δικαιούται εφάπαξ παροχή ίση με το 100% των τακτικών και έκτακτων εισφορών του ιδίου και των αποδόσεών του, καθώς και ποσοστό των τακτικών και έκτακτων εισφορών του εργοδότη με βάση την παρακάτω κλίμακα:

pinakas2

Στη μερική είσπραξη, η διαφορά που δεν αποδίδεται από το 100% του εφάπαξ, βάση της κλίμακας (δηλ. στο έτος 1 από 77% στο 100%) παρακρατείται από το Ταμείο και είναι προς όφελος των υπολοίπων ασφαλισμένων.

Σε περιπτώσεις που η αποβολή ή διαγραφή του ασφαλισμένου πριν τη συμπλήρωση κάποιας από τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος του άρθρου 25 με απόφαση του Ταμείου οφείλεται στους παρακάτω λόγους (άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο ε, περιπτώσεις ii έως και vi):

  • Προκαλεί με δόλο τον ασφαλιστικό κίνδυνο.

  • Παραβιάζει το καθήκον εχεμύθειας, σε σχέση με τις απόρρητες πληροφορίες που αφορούν το Ταμείου ή τις Εργοδότριες Εταιρείες, θέτοντας σε κίνδυνο την υπόσταση, τη φήμη ή την εύρυθμη λειτουργία τους.

  • Προβαίνει σε κλοπή, υπεξαίρεση ή δωροδοκία σε βάρος Ταμείου.

  • Παραπλανά το Ταμείο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχές από το παρόν Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.

  • Οφείλει ασφαλιστικές εισφορές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, παρότι έχει οχληθεί εγγράφως προς τούτο από το Ταμείο και δεν έχει ζητήσει παράταση αποπληρωμής ή τμηματική καταβολή της οφειλής. δικαιούται εφάπαξ παροχή ίση με το 100% των τακτικών και έκτακτων εισφορών του ιδίου και των αποδόσεών του και 0% από την τακτική και έκτακτη εισφορά εργοδότη.

Η απομείωση του ατομικού λογαριασμού (και αναδιανομή των ποσών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) επέρχεται κατά την ημερομηνία απώλειας της ιδιότητας ασφαλισμένου, βάσει της σχετικής απόφασης Δ.Σ.

Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των εργοδοτικών εισφορών (τακτικών και έκτακτων) που δεν αποδίδονται ως μέρος της παροχής, λόγω της εφαρμογής της κλίμακας απομείωσης για τις παραπάνω περιπτώσεις, αναδιανέμονται σε όλους τους ενεργούς ασφαλισμένους, με μεθοδολογία που περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.

Από την απομείωση εξαιρούνται όσοι κατά την απώλεια της ιδιότητας του ασφαλισμένου πληρούν κάποια από τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 χορήγησης εφάπαξ παροχής ή αιτηθούν τη μεταφορά των δικαιωμάτων τους σε άλλο Τ.Ε.Α. ή έχουν διαγραφεί για οποιαδήποτε άλλη αιτία πλην των αναφερόμενων πιο πάνω. Συνεπώς θα λάβουν ως παροχή σωρευτικά το σύνολο του ατομικού τους λογαριασμού (τακτικές και έκτακτες εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη).