ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
Για τον ενδεικτικό υπολογισμό του συνολικού κέρδους και παροχής παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Όφελος Φοροαπαλλαγής*
 
Απόδοση*
 
Συνολικό Κέρδος
 
Εφάπαξ Παροχή
 
*Ενδεικτικά χρησιμοποιείται φορολογικός συντελεστής 23%
*Αναλόγως της φορολογικής εντοπιότητας μπορεί να υπάρξουν επιπλέον οφέλη φοροαπαλλαγής.
**Ενδεικτικά χρησιμοποιείται μέσος όρος αποδόσεων 3%.

Share This

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΝΠΙΔ
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
tmea Eisfores 1800x240

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Τ.Ε.Α. ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ (άρθρα 19 & 20), ορίζεται τόσο το είδος όσο και ο τρόπος καταβολής της εκάστοτε εισφοράς, συγκεκριμένα:

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Κάθε ασφαλισμένος του Ταμείου δύναται να καταβάλει μηνιαία εισφορά το ποσό της οποίας δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 30€ και ανώτερο των 5.000€. Με την υπαγωγή στην ασφάλιση, ο/η ασφαλισμένος/η δηλώνει, κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής, το ύψος του ποσού της τακτικής μηνιαίας εισφοράς που επιθυμεί να καταβάλει.

Οι ασφαλισμένοι δύνανται να τροποποιούν τη δήλωση τους αυτή οποτεδήποτε και να αυξάνουν ή να μειώνουν το ποσό της τακτικής μηνιαίας εισφοράς τους. Η τροποποίηση της εισφοράς θα ξεκινά από την 1η του επόμενου μήνα της υποβολής της σχετικής δήλωσης (κατεβάστε το έντυπο εδώ).

Ο τρόπος με τον οποίο το ποσό της τακτικής μηνιαίας εισφοράς του ασφαλισμένου παρακρατείται είναι από την εργοδότρια εταιρεία και αποδίδεται στο Ταμείο έως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα στον οποίο αυτή αφορά. Ο χρόνος παρακράτησης της εισφοράς αυτής είναι 12 φορές ετησίως. Για το σκοπό αυτό ο/η ασφαλισμένος/η εξουσιοδοτεί την εργοδότρια εταιρεία, κατά την εγγραφή του/ης, να παρακρατεί από τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του/ης το ποσό των τακτικών εισφορών που έχει επιλέξει.

Για όσους ωστόσο δεν γίνεται παρακράτηση από τη μισθοδοσία τους, οφείλουν οι ίδιοι να καταβάλουν το ποσό της τακτικής εισφοράς απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύει το Ταμείο.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον υφίσταται τακτική εισφορά εργοδότη, όπως αυτή περιγράφεται στην αμέσως επόμενη ενότητα, η τακτική εισφορά ασφαλισμένου χαρακτηρίζεται ως προαιρετική.

 ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ


 


ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Η εργοδότρια εταιρεία Tsakos Shipping and Trading Α.Ε. καταβάλλει για κάθε ασφαλισμένο του άρθρου 4, παράγραφος α, κάθε μήνα τακτική εισφορά εργοδότη η οποία συνίσταται σε ποσοστό ύψους 1% επί των καταβλητέων μηνιαίων αποδοχών του (καθαρές αποδοχές). Εισφορά υπολογίζεται και επί των αποδοχών δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος Αδείας. Στις αποδοχές επί των οποίων υπολογίζεται εισφορά δεν περιλαμβάνονται καταβαλλόμενα πέραν των νομίμων επιδόματα καθώς και κάθε άλλη οικειοθελής και ελευθέρως ανακλητή παροχή του εργοδότη. Η καταβολή των τακτικών εισφορών εργοδότη πραγματοποιείται έως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα στον οποίο αναφέρονται.

Για τους ασφαλισμένους των παραγράφων β, γ και δ του άρθρου 4 η τακτική μηνιαία εισφορά εργοδότη είναι προαιρετική και ισχύουν οι παρακάτω περιπτώσεις:

  • Εφόσον έχει συμφωνηθεί και υφίσταται καταβολή τακτικής εισφοράς εργοδότη αυτή συνίσταται σε ποσοστό επί των καταβλητέων μηνιαίων αποδοχών (καθαρές αποδοχές) του ασφαλισμένου όπως αυτές περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο. Το ύψος του ποσοστού επιλέγεται από την εκάστοτε εργοδότρια εταιρεία μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου και είναι όμοιο για όλους τους ασφαλισμένους που αφορά.

  • Αντιθέτως, εάν δεν καταβάλλεται τακτική εισφορά εργοδότη, καθίσταται υποχρεωτική η καταβολή τακτικής μηνιαίας εισφοράς ασφαλισμένου εντός των αναφερόμενων στην πρώτη παράγραφο ορίων ούτως ώστε ο ασφαλισμένος να διατηρεί την ασφαλιστική του ιδιότητα στο Ταμείο.

Για τους ασφαλισμένους που ανήκουν στην κατηγορία των ναυτικών και δεν παρέχουν θαλάσσια υπηρεσία σε πλοίο των εταιρειών του Ομίλου για διάστημα που δεν ξεπερνά το ένα έτος από την προηγούμενη ναυτολόγηση (εκτός αν με έγγραφη αίτηση του ασφαλισμένου και αιτιολογημένης αποδοχής της από το Δ.Σ. του Ταμείου παραταθεί η αναστολή του για ένα ακόμα έτος), σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, για όσο χρόνο δεν είναι ναυτολογημένοι αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής τακτικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου. Ο χρόνος της αναστολής θα λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο.

Κατά τα λοιπά, τα ανωτέρω ισχύουν όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 και για τους ασφαλισμένους που δεν παρέχουν εργασία για τους εξής λόγους:

  • λόγω άδειας άνευ αποδοχών
  • λόγω ασθένειας
  • λόγω γονικής άδειας
  • λόγω εργασίας στο εξωτερικό ή/και στο εσωτερικό εφόσον η απασχόληση έγινε με απόσπαση, σύμβαση δανεισμού και γενικότερα με εντολή της εργοδότριας εταιρίας
  • λόγω στράτευσης

Επισημαίνεται ότι η μη καταβολή τακτικών μηνιαίων εισφορών (ασφαλισμένου ή και εργοδότη) συνεπάγεται μη πίστωση του ατομικού λογαριασμού του ασφαλισμένου και μη συνυπολογισμό του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος ως χρόνου ασφάλισης στο Ταμείο.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Κάθε ασφαλισμένος δικαιούται να καταβάλλει έκτακτες εισφορές δηλώνοντας προς το Ταμείο το ποσό που επιθυμεί να καταβάλλει.

Η καταβολή της έκτακτης εισφοράς μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

  • Είτε με εξουσιοδότηση των ασφαλισμένων προς την εργοδότρια εταιρεία του να παρακρατήσει από τις αποδοχές τους (εφόσον επαρκεί το πληρωτέο υπόλοιπο) και να αποδώσει την έκτακτη εισφορά στο Ταμείο, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης προς το Ταμείο με έγγραφη δήλωσή τους.

  • Είτε εναλλακτικά το ποσό της έκτακτης εισφοράς ασφαλισμένου θα καταβάλλεται μέσω διατραπεζικής εντολής, δηλαδή από τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου προς τραπεζικό λογαριασμό του Ταμείου, ο οποίος θα υποδεικνύεται από αυτό και όχι με απευθείας κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Ταμείου.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Οι εργοδότριες εταιρείες δικαιούνται να καταβάλουν έκτακτες εισφορές οι οποίες πιστώνονται στον Ατομικό Λογαριασμό του Ασφαλισμένου μετά από σχετική έγγραφη ειδοποίηση και κατόπιν σχετικής έγκρισης του Δ.Σ. του Ταμείου.